Điểm QTHT Bồi thường giải phóng mặt bằng – Nhóm 1. Kỳ 2 (2020-2021)

0
32
STT Mã sinh viên Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
(1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 17L4011004 Hồ Thị Duận 10 8,5 9 Chín
2 17L4011017 Phan Khắc Hoan 10 7,5 8,3 Tám,Ba
3 17L4011024 Cao Minh Hưng 10 7,5 8,3 Tám,Ba
4 17L4011027 Nay H’ Kiêng 10 8,8 9,2 Chín,Hai
5 17L4011035 Nguyễn Tấn Lợi 10 7,7 8,5 Tám,Năm
6 17L4011032 Hoàng Trọng Cảnh Long 10 7,5 8,3 Tám,Ba
7 17L4011042 Trần Thị Nhi 10 8,5 9 Chín
8 17L4011055 Nguyễn Thị Thơ 10 10 10 Mười

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here