Bộ môn Quản lý đất đai

0
3141
TT Họ và tên Học hàm Chức danh Trình độ Chuyên môn Chức vụ/Lý lịch khoa học
BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
1 Nguyễn Thị Hải

 

GVC TS Quản lý đất đai

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn.
Email:nguyenthihai79@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

2 Trần Trọng Tấn

 

GV ThS Quản lý đất đai
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn.
Email: trantrongtan@huaf.edu.vn
3 Lê Ngọc Phương Quý

 

GV TS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email:lengocphuongquy@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
4 Lê Đình Huy GV ThS Trồng trọt

Chức vụ: Giảng viên
Email: ledinhhuy@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

5 Nguyễn Thuỳ Phương GV TS Môi trường Chức vụ: Giảng viên
Email:nguyenthuyphuong@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
6 Nguyễn Phúc Khoa GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyenphuckhoa@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa hoc
7 Dương Thị Thu Hà GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên (NCS tại Nhật Bản)
Email: duongthithuha@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
8 Trần Thị Minh Châu GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email: tranthiminhchau@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học 
9 Hồ Nhật Linh GV ThS Quản lý đất đai

Chức vụ: Giảng viên, Bí thư LCĐ Khoa TNĐ&MTNN
Email: lonhatlinh@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

10 Nguyễn Thị Tuyết Lan GV ThS Tin học Nguyễn Thị Tuyết Lan

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyenthituyetlan@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

11 Trần Thị Ánh Tuyết NCV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email:tranthianhtuyet93@huaf.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here