Bộ môn Bất động sản

0
3094
TT Họ và tên Học hàm Chức danh Trình độ – Chuyên môn Chức vụ/Lý lịch khoa học
1 Nguyễn Hữu Ngữ PGS GVCC TS Quản lý đất đai

Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn. 
Email: Nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

2 Nguyễn Tiến Nhật GV ThS Quản lý đất đai (ThS) Chức vụ: Giảng viên, Phó CT Công đoàn.
Email: nguyentiennhat@huaf.edu.vn.
Xem lý lịch khoa học
3 Dương Quốc Nõn GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng Viên.
Email: duongquocnon@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
4 Lê Hữu Ngọc Thanh GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên, Phó BT LCĐ

Email: lehuungocthanh@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

5 Nguyễn Văn Tiệp GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên

Email:nguyenvantiep@huaf.edu.vn

7 Trịnh Ngân Hà NCV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Nghiên cứu viên. Bí thư CĐ
Email: trinhnganha@huaf.edu.vn.
Xem lý lịch khoa học
8 Nguyễn Ngọc Ánh GV ThS Toán học Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyenngocanh@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

9 Tôn Nữ Tuyết Trinh GV ThS   Chức vụ: Giảng viên

Email: tonnutuyettrinh@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

10 Phạm Thị Thảo Hiền GV ThS Toán ứng dụng

Chức vụ: Giảng viên

Email: phamthithaohien@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

 11 Nguyễn Đức Hồng GV ThS Toán giải tích Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyenduchong@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

12 Trần Thị Diệu Hiền GV ThS Công nghệ thông tin Trần Thị Diệu Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Email: tranthidieuhien@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

13 Trần Thị Kiều My Trợ lý giáo vụ ThS   Email: tranthikieumy@huaf.edu.vn
14 Nguyễn Thị Tuyết Lan GV ThS  Tin học Nguyễn Thị Tuyết Lan

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyenthituyetlan@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

15 Võ Phan Nhật Quang NCV ThS Tin học Chức vụ: Giảng viên

Email: vophannhatquang@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

16 Nguyễn Ngọc Thanh GV TS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên (NCS tại Thái Lan)
Email:nguyenngocthanh@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
17 Trần Thị Thùy Hương GV ThS Khoa học máy tính Trần Thị Thùy HươngChức vụ: Giảng viên

Email: tranthithuyhuong@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here