Tiêu điểm

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học...

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Thông báo: Sinh viên trở lại học tập từ ngày 17/2/2020

Đại học Huế thông báo: 1. Sinh viên trở lại học tập bình thường kể từ ngày 17/2/2020. 2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp...

Thông báo số 2 về công tác phòng chống dịch Corona...

Thực hiện công văn số 566/BYT-DP ngày 08 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch do...

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học...

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại...