Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa Tài nguyên Đất & MTNN

0
2178

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 STT HỌ VÀ TÊN        Chức vụ hiện nay Nhiệm vụ hội đồng
 1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ Trưởng khoa Chủ tịch
 2 ThS. Nguyễn Phúc Khoa  Thư ký
 3 TS. Nguyễn Văn Bình Phó trưởng Khoa  Ủy viên
4 TS. Nguyễn Thị Hải Phó trưởng Khoa Ủy viên
5 TS. Phạm Hữu Tỵ Trưởng phòng NCHK-HTQT Ủy viên
 6 PGS.TS. Hồ Kiệt Ủy viên
7 PGS.TS. Trần Thị Phượng Ủy viên
8 TS.Trần Trọng Tấn Ủy viên

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here