Điểm QTHT- Điểm THI học kỳ 2 năm 2019- 2020

0
2523

 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN NHÓM ĐIỂM QTHT ĐIỂM THI
1 TNMT21102 Định giá đất 01 XEM XEM
2 TNMT31222 Phân tích và dự báo kinh tế 01 XEM XEM
3 TNMT22002 Kinh tế đất 01 XEM XEM
4 TNMT20702 Đánh giá tác động môi trường 01 XEM XEM
5 TNMT21102 Định giá đất 02 XEM XEM
6 TNMT25404 Trắc địa 01 XEM XEM
7 TNMT21102 Định giá đất 03 XEM XEM
8 TNMT21503 Hệ thống thông tin nhà đất 01 XEM XEM
9 TNMT25802 Pháp luật đất đai 01 XEM XEM
10 TNMT31084 Định giá đất và bất động sản 01 XEM XEM
11 LUA1022 Nhà nước và pháp luật 01 XEM XEM
12 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 01 XEM XEM
13 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 04 XEM XEM
14 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 05 XEM XEM
15 TNMT23704 Quy hoạch tổng thể 01 XEM XEM
16 TNMT22102 Lập dự án đầu tư bất động sản 01 XEM XEM
17 TNMT31302 Tin học ƯD trong QL bất động sản 01 XEM XEM
18 TNMT21302 Hệ thống định vị toàn cầu 02 XEM XEM
19 TNMT25404 Trắc địa 02 XEM XEM
20 TNMT21302 Hệ thống định vị toàn cầu 01 XEM XEM
22 TNMT25404 Trắc địa 03 XEM XEM
23 TNMT21403 Hệ thống thông tin địa lý 02 XEM XEM
24 TNMT21403 Hệ thống thông tin địa lý 03 XEM XEM
25 TNMT21403 Hệ thống thông tin địa lý 04 XEM XEM
26 TNMT23403 QH ĐT và khu dân cư nông thôn 01 XEM XEM
28 TNMT20102 Bản đồ địa chính 01 XEM XEM
29 TNMT10202 Bản đồ học 01 XEM XEM
30 TNMT29303 ĐKTK đất đai và bất động sản 01 XEM XEM
31 TNMT31084 Định giá đất và bất động sản 01 XEM XEM
32 TNMT23704 Quy hoạch sử dụng đất 01 XEM XEM
33 TNMT25203 Tin học CN quản lý đất đai 02 XEM XEM
35 TNMT25203 Tin học CN quản lý đất đai 03 XEM XEM
36 TNMT21503 Hệ thống thông tin nhà đất 02 XEM XEM
37 TNMT20602 Đánh giá đất 01 XEM XEM
38 TNMT25203 Tin học CN quản lý đất đai 01 XEM XEM
39 TNMT27402 Quản lý xây dựng đô thị 01 XEM XEM
40 TNMT10202 Bản đồ học 02 XEM XEM
41 TNMT27402 Thực hành quy hoạch 01 XEM XEM
42 TNMT10202 Thực hành Đăng ký TKDĐ 01 XEM XEM
43 TNMT23403 Thực hành xây dựng bản đồ 02 XEM XEM
44 TNMT23403 Thao tác nghề nghiệp 01 XEM XEM
45 TNMT24402 Thị trường bất động sản 01 XEM  XEM
46 TNMT24402 Thị trường bất động sản 01 (kỳ hè) XEM  XEM
47 LUA1022 Nhà nước và pháp luật 01 (kỳ hè) XEM XEM
48 TNMT23403 Thực hành xây dựng bản đồ 03 XEM XEM
49 TNMT23403 Thực hành xây dựng bản đồ 01 XEM XEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here