Điểm QTHT & Điểm Thi – Học kỳ 2 năm 2020- 2021

0
3848
STT Mã học phần Tên học phần Nhóm Điểm QTHT Điểm Thi
1 TNMT29102 Bồi thường giải phóng mặt bằng 01 Xem
2 TNMT29102 Bồi thường giải phóng mặt bằng 02 Xem
3 TNMT29303 Đăng ký TK đất đai và bất động sản 01
4 TNMT29303 Đăng ký TK đất đai và bất động sản 02
5 TNMT29303 Đăng ký TK đất đai và bất động sản 03
6 TNMT20702 Đánh giá tác động môi trường 02
7 TNMT20702 Đánh giá tác động môi trường 03
8 TNMT20702 Đánh giá tác động môi trường 04
9 TNMT31072 Đấu thầu trong đầu tư 01
10 TNMT11002 Địa lý kinh tế 01
11 TNMT21102 Định giá đất 01
12 TNMT21102 Định giá đất 02
13 TNMT31084 Định giá đất và bất động sản 01
14 TNMT21403 Hệ thống thông tin địa lý 01
15 TNMT21403 Hệ thống thông tin địa lý 02
16 TNMT21503 Hệ thống thông tin nhà đất 01
17 TNMT21503 Hệ thống thông tin nhà đất 02
18 TNMT21503 Hệ thống thông tin nhà đất 03
19 TNMT21503 Hệ thống thông tin nhà đất 04
20 TNMT22002 Kinh tế đất 01
21 KNPT11102 Kinh tế lượng 01 Xem
22 TNMT31392 Luật đo đạc và bản đồ 01
23 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 01
24 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 02
25 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 03
26 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 04
27 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 05
28 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 06
29 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 07
30 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 08
31 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 09
32 TNMT31213 Phân tích thị trường bất động sản 01
33 TNMT31222 Phân tích và dự báo kinh tế 01
34 TNMT23403 QH đô thị và khu dân cư nông thôn 01
35 TNMT23403 QH đô thị và khu dân cư nông thôn 02
36 TNMT27302 QL môi trường ĐT và khu công nghiệp 01
37 TNMT27302 QL môi trường ĐT và khu công nghiệp 02
38 TNMT27402 Quản lý xây dựng đô thị 01
39 TNMT27402 Quản lý xây dựng đô thị 02
40 TNMT27402 Quản lý xây dựng đô thị 03
41 TNMT23704 Quy hoạch tổng thể 01
42 TNMT23902 Tài chính và đầu tư bất động sản 01 Xem
43 TNMT24002 Tài nguyên đất đai 01
44 TNMT25203 Tin học CN quản lý đất đai 01
45 TNMT25203 Tin học CN quản lý đất đai 02
46 TNMT31302 Tin học ƯD trong quản lý bất động sản 01
47 TNMT31042 Trắc địa ảnh 01

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here