Thông tin bộ môn Công nghệ thông tin đất đai

0
1073
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

1/ Giới thiệu chung

Bộ môn Công nghệ thông tin đất đai (Department of Land Information Technology) được thành lập năm 2014 theo quyết định của Hiệu Trưởng Đại học Nông Lâm Huế sau khi tách từ Bộ môn Công nghệ Quản lý đất đai

2/ Các ngành tham gia đào tạo

Bộ môn hiện nay đang tham gia đạo tạo cho hệ Đại học và Sau đại học của các ngành:

– Quản lý đất đai (chuyên ngành: Quản lý đất đai; Trắc địa – địa chính; Địa chính và quản lý đô thị);

– Bất động sản.

3/ Thông tin CBGV của bộ môn

Số lượng CBGV cơ hữu: 05 cán bộ giảng dạy ( Gồm: 1 PGS, 1 GVC. NCS, 1 NCS, 2 Ths).

GVC.TS. Trần Thị Phượng

Chức vụ: Trưởng Bộ môn/Giảng viên

Giảng dạy và nghiên cứu: Hệ thống thông tin địa lý, Hệ thống thông tin nhà đất, Công nghệ trong quản lý đất đai

Email: tranthiphuong@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Chức vụ: Giảng viên (Khoa Quốc tế – Đại học Huế)

Giảng dạy và nghiên cứu: Trắc địa ảnh viễn thám, Hệ thống thông tin địa lý, GIS và viễn thám, Mô hình hóa trong quản lý đất đai, Statistics and GIS for Agricultural Environment

Email: nguyenhoangkhanhlinh@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

TS. Phạm Gia Tùng

Chức vụ: Giảng viên

Giảng dạy và nghiên cứu: Tin học chuyên ngành quản lý đất đai, Trắc địa ảnh viễn thám, tin học ứng dụng trong quản lý BĐS

Email: phamgiatung@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

   ThS. Trương Đỗ Minh Phượng

Chức vụ: Giảng viên/ Phó Bí thư LCĐ

Giảng dạy và nghiên cứu: Hệ thống thông tin nhà đất, Tin học chuyên ngành quản lý đất đai

Email: truongdominhphuong@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

ThS. Trịnh Ngân Hà

Chức vụ: Nghiên cứu viên/ Tổ trưởng công đoàn

Giảng dạy và nghiên cứu: Quản lý phòng thực hành GIS & Viễn thám – Phụ trách giảng thực hành cho các học phần Hệ thống thông tin địa lý và Hệ thống thông tin nhà đất

Email: trinhnganha@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

 

4/  Các môn học giảng dạy
STT Tên môn học Giảng viên
Đại học
1. Tin học chuyên ngành QLĐĐ Phạm Gia Tùng, Trương Đỗ Minh Phượng
2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) Trần Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh
3. Hệ thống thông tin nhà đất Trương Đỗ Minh Phượng, Trần Thị Phượng
4. Trắc địa ảnh viễn thám Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng
5. Phân tích và dự báo kinh tế Nguyễn Hoàng Khánh Linh
6 Tin học ứng dụng trong quản lý BĐS Phạm Gia Tùng, Trương Đỗ Minh Phượng
Sau đại học
1. Viễn thám Nguyễn Hoàng Khánh Linh
2 Công nghệ thông tin trong QLĐĐ Trần Thị Phượng
5/ Giáo trình, bài giảng

 

STT Tên giáo trình, bài giảng Tác giả Nhà XB Năm XB
1. Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý Trần Thị Phượng Đại học Huế 2015
2. Bài giảng Tin học chuyên ngành Phạm Gia Tùng, Trương Đỗ Minh Phượng Đại học Nông Lâm Huế 2015
3. Bài giảng Hệ thống thông tin nhà đất Trương Đỗ Minh Phượng, Trần Thị Phượng, Trịnh Ngân Hà Đại học Nông Lâm Huế 2018
4 Bài giảng Trắc địa ảnh viễn thám Nguyễn Hoàng Khánh Linh Đại học Nông Lâm Huế 2014

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here