Lịch thi một số học phần giảng dạy trong học kỳ hè năm học 2015 – 2016

0
74
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MTNN
——————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Lịch thi một số học phần giảng dạy trong học kỳ hè năm học 2015 – 2016

TT Tên học phần Ngày thi Hình thức thi Giáo viên giảng dạy
1 Đánh giá đất – Nhóm 1 31/7/2016 Tự luận Nguyễn Phúc Khoa
2 Trắc địa ảnh viễn thám 7/8/2016 Phòng máy Nguyễn Hoàng Khánh Linh
3 Tin học chuyên ngành – Nhóm 1 24/7/2016 Phòng máy Trương Đỗ Minh Phượng
4 Quản lý hành chính về đất đai 31/7/2016 Tự luận Dương Thị Thu Hà
5 Trắc địa 31/7/2016 Vấn đáp Nguyễn Bích Ngọc
6 Quy hoạch tổng thể 31/7/2016 Tự luận Trần Thị Minh Châu
7 Bản đồ học – nhóm1 31/7/2016 Tự luận Nguyễn Văn Bình
8 Bản đồ học – nhóm2 7/8/2016 Tự luận Nguyễn Văn Bình
9 Bản đồ học – nhóm1 cao đẳng 7/8/2016 Tự luận Nguyễn Văn Bình
10 Hệ thống thông tin địa lý 1 31/7/2016 Phòng máy Trần Thị Phượng
11 Hệ thống thông tin đất 31/7/2016 Phòng máy Trần Thị Phượng

 

Huế, ngày 22 tháng 07 năm 2016

               Trưởng khoa                                                                                     Người lập bảng

        TS. Nguyễn Hữu Ngữ                                                                      Th.S Trần Thị Kiều My

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here