Thông báo họp hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài cấp cơ sở và sinh viên năm 2022

0
336
Khoa tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp tổ chức họp Hội đồng đánh giá thuyết minh để tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ năm 2022 theo thông báo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế như sau:
1. Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài cấp sinh viên năm 2022
– Thời gian: 8g00 ngày 09/12/2021 (thứ 5)
– Địa điểm: Văn phòng Khoa TNĐ và MTNN.
– Chủ trì: Chủ tịch HĐ
2. Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài cấp cơ sở  2022
– Thời gian: 7g45 ngày 10/12/2021 (Thứ 6)
– Địa điểm: Văn phòng Khoa TNĐ và MTNN.
-Chủ trì: Chủ tịch HĐ.
Trân trong thông báo đến chủ nhiệm đề tài, nhóm sinh viên, thành viên hội đồng, Phòng KH, HTQT, TTTV và những người quan thâm để tham dự.
Trân trọng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here