Danh mục các bài báo đã được xuất bản

0
397
TỔNG HỢP BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2019 – 2020
STT Năm 2019
1 Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Cảnh Minh Hoài, Nguyễn Phúc Khoa (2019). Thực trạng giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191). Tập 128,
số 3D năm 2019, trang 107-117.
2 Trần Thị Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Thị Hải, Huỳnh Văn Chương, Trịnh Ngân Hà (2019). Thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nước mặt phục vụ tưới cho đất trồng lúa trong điều kiện hạn hán tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191). Tập 129, số 3A, trang 1-13.
3 Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Lê Ngọc Phương Quý (2019). Sử dụng ảnh viễn thám giám sát lũ và đánh giá thiệt hại đến đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chị Khoa học Đại học Cần Thơ, tập 55, số Chuyên đề Môi trường.
4 Nguyễn Tiến Nhật, Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý (2019). Đánh giá khả năng tiếp cận quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đông Xuân, tỉnh Phú Yên, Tạp chí khoa học đất, số 56, 2019, trang 128
5 Nguyễn Quang Tân, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ), Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Lê Ngọc Phương Quý (2019). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam, tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Vol 128, số 3D.
6 Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Hữu Tỵ, Lê Ngọc Phương Quý và Nguyễn Đình Tiến (2019). Ứng dụng GIS và viễn thám phân tích mối quan hệ giữa sự gia tăng diện tích đất có công trình xây dựng và mật độ dan số thành phố Huế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 55, Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu.
DOI:10.22144/ctu.jsi.2019.x
7 Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thế Vinh (2019). Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trước và sau quá trình tích tụ và tập trung đất đai tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN2588-1191. Tập 3A-128
8 Huỳnh Văn Chương, Hồ Việt Hoàng (2019). Giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực (RTK) tại tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191), tập 128, số 3D, trang 67-78.
9 Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thế Vinh (2019).  Đánh giá thực trạng tích tụ đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình . Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), ISSN1859-4581. Tập 15 (Tr 146-151)
10 Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Lê Ngọc Phương Quý (2019).  Sử dụng ảnh viễn thám giám sát lũ và đánh giá thiệt hại đến đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN1859-2333. Tập 55-Số chuyên đề (Tr 154-163)
11 Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương, Đào Đức Hưởng (2019). Đánh giá thực trạng đô thị hoá tại xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, ISSN2588-1191. Tập 127-3A
12 Hồ Kiệt, Nguyễn Hữu Ngữ (2019).  Sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ công khi thực hiện các quyền về đất đai tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSNISSN 2588–1191. Tập 3C-128 (Tr 87-98)
13 Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức (2019).  Dự báo ảnh hưởng của lũ lụt đến sử dụng đất nông nghiệp theo kịch bản nước biển dâng ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN2588-1191, 2019. Tập 128-3C (Tr 51-63)
14 Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thị Kiều My (2019). Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nuôi trồng thủy sản và đề xuất một số giải pháp thích ứng tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đất, ISSN2525-2216. Tập 57-Đặc biệt (Tr 103–108)
15 Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương (2019). Đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng trong công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.Tạp chí Khoa học Đất, ISSN2525-2216. Tập -56 (Tr 123-127)
16 Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương (2019).  Đánh giá thực trạng giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN2588-1191. Tập 128-3A (Tr 93-105)
17 Nguyễn Bích Ngọc, Trần Thanh Đức, Nguyễn Hữu Ngữ (2019). Đánh giá thiệt hại lũ lụt đến đất nông nghiệp tại vùng đầm phá ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào công nghệ viễn thám radar và GIS. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), ISSN1859-4581. Tập -3+4 (Tr 287-293)
18 Nguyễn Tiến Nhật, Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý (2019). Đánh giá khả năng tiếp cận quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Tạp chí khoa học đất, ISSN 2525-2216. Số 56/2019 (Tr 128-131)
19 Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương (2019). Đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng trong công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đất, số 56. Tr123-127
20 Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương (2019). Đánh giá thực trạng giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 3A, tập 128. Tr93-105.
Năm 2020
1 Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tiến Nhật, Lê Anh Đức(2020). Thực trạng tiếp cận thông tin đất đai của người dân tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191). Tập 129, 3D
2 Huỳnh Văn Chương (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Diệu Loan, Lê Văn Sang (2020). Mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí của đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng, tỉnh Quảng Nam, tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Vol 129, số 3A
3 Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Bình, Tạ Trung Hiếu (2020). Tình hình khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng”. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588-1191. Tập 129, Số 3A, 2020, Tr. 31–41;
DOI: 10.26459/hueuni-jard.v129i3A.5526
4 Nguyễn Văn Bình, Hồ Nhật Linh, Nguyễn Văn Phương (2020). Ứng dụng công nghệ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) để xây dựng lưới địa chính  tại Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp, ISSN 2588-1256. Tập 4(1) -2020.
Doi: http://tapchi.huaf.edu.vn/
5 Hồ Nhật Linh, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Văn Bình (2020). Sử dụng phân tích đa tiêu chí để cảnh báo nguy cơ lũ lụt tại huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp, ISSN 2588-1256. Tập 4(1)-2020. Tr: 1724-1736.
Doi: http://tapchi.huaf.edu.vn/
6 Nguyễn Văn Bình, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Văn Tiệp (2020). Đánh giá thực trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp, ISSN 2588-1256. Tập 4(1)-2020. Tr: 1691-1699.
Doi: http://tapchi.huaf.edu.vn/
7 Nguyễn Văn Bình, Trần Nguyên Tú, Hồ Kiệt (2020). Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ISSN: 2588-1191; ISSN: 2615-9708. Tập 129, Số 3A, 2020, Tr. 123–137;
DOI: 10.26459/hueuni-jard.v129i3A.5513
8 Nguyễn Văn Bình, Thi Quý Phú, Nguyễn Phúc Khoa (2020). Đánh giá thích hợp đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ISSN: 2588-1191; ISSN: 2615-9708. Tập 129, Số 3A, 2020, Tr. 97–112;DOI: 10.26459/hueuni-jard.v129i3A.5619
9 Huỳnh Văn Chương, Hồ Việt Hoàng (2020). Giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191), tập 129, 3A, trang 1-14.
10 Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương (2020). Đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Tuyển tập Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (509), ISSN1859 – 4581. Tập 385 (Tr 134-140)
11 Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tiến Nhật, Lê Anh Đức (2020).  Thực trạng tiếp cận thông tin đất đai của người dân tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191). Tập 129
12 Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Văn Tiệp (2019).  Đánh giá tình hình thực hiện chính sách đất đai và ảnh hưởng của các chính sách đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Tạp chí khoa học đất, ISSN 2525-2216. Số 57/2019 (Tr 131-135)
13 Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương (2020). Đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 380, Tr134-140.
14 Nguyễn Thị Hải, Phạm Hoài Phong (2020). Kết quả tập trung đất nông nghiệp tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2013-2018.  Tạp Chí khoa học & Công nghệ Nông nghiệp. ISSN 2588-1256. Tập 4 (2). Trang 1824-1832.
Hội thảo và Hội Nghị
1 Châu Võ Trung Thông, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Hữu Ngữ (2019).  Ứng dụng GIS và viễn thám để đánh giá biến động bề mặt địa hình do phát triển đô thị khu vực phía Nam sông Hương, thành phố Huế. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2019, ISSN978-604-60-3104-8 (Tr 33-42).
2 Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh (2019). Đánh giá rủi ro hạn hán bằng chỉ số SPI và TRMM tại tỉnh Quảng Nam. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2019, ISSN978-604-60-3104-8 (Tr 1012-1023)
3 Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh (2019). Ứng dụng GIS đánh giá rủi ro hạn hán vụ Hè Thu đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, ISSN978-604-9822-65-0 (Tr 1032-1041)
4 Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Dương Ngọc Sáng (2019). Công tác phát triển quỹ đất tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng: Thực trạng và giải pháp. Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI. Tập 3 (Tr 622-631)
5 Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Hữu Ngữ (2019).  Thực trạng quản lý và sử dụng đất của một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, ISSN978-604-9822-65-0 (Tr 344-352)
6 Nguyễn Văn Bình, Hồ Nhật Linh, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (2019). Ứng dụng GIS và phương pháp so sánh dữ liệu thị trường để xây dựng hệ thống thông tin giá đất trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Kỷ yếu hội thảo GIS toàn quốc tại Đại học Tây Nguyên 11/2019. ISBN: 978-604-60-3014-8.

 

TỔNG HỢP BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2019 – 2020
Journal
Năm 2019
1 Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Nhật Linh (2019). Risk of drought to paddy land in Quang Nam Province, Vietnam. Regional Views (Chiikigaku Kenkyu), Japan, ISSN0915-4094. Vol-32 (page 47-59)
Năm 2020
1 Nguyen, T. P., Ruppert, H., Sauer, B., & Pasold, T. (2020). Harmful and nutrient elements in paddy soils and their transfer into rice grains (Oryza sativa) along two river systems in northern and central Vietnam. Environ Geochem Health. 42:191-207
doi:10.1007/s10653-019-00333-3
2 Nguyen, T. P., Ruppert, H., Pasold, T., & Sauer, B. (2020). Paddy soil geochemistry, uptake of trace elements by rice grains (Oryza sativa) and resulting health risks in the Mekong River Delta, Vietnam. Environ Geochem Health. 42:2377-2397.
doi:10.1007/s10653-019-00456-7
3 Thi Thai Hoa Hoang, Dinh Thuc Do,Huu Ngu Nguyen,Van Binh Nguyen, Surender Mann & Richard W. Bell (2020). Sulfur management strategies to improve partial sulfur balance with irrigated peanut production on deep sands. Archives of Agronomy and Soil Science, ISSN: 0365-0340, E-ISSN: 1476-3567(Print). (Online) Journal https://www.tandfonline.com/loi/gags20.
DOI: 10.1080/03650340.2020.1798412. To link to this article: https://doi.org/10.1. Published online: 13 Aug 2020.
4 Chuong Van Huynh, Tung Gia Pham, Tan Quang Nguyen, Linh Hoang Khanh Nguyen, Phuong Thi Tran, Quy Ngoc Phuong Le, Mai Thi Hong Nguyen (2020). Understanding Indigenous Farming Systems in Response to Climate Change: An Investigation into Soil Erosion in the Mountainous Regions of Central Vietnam, Journal of Applied Sciences (ISI), 2020, 10 (15), 5091, https://doi.org/10.3390/app10155091
Proceeding
1 Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh (2019). Researching impact of drought on agricultural production and proposing adaptation measures in Quang Nam province”, International Conference, ISSN978-604-67-1413-2. (page 73)
2 Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức (2019). ”Assessment of Impact of Drought and People’s Adaptation in Agricultural Production in the Coastal Sandy Area of Thua Thien Hue Province: A Case Study in Quang Loi Commune, Quang Dien District”, Proceedings of International Scientific Conference, (page 13-21)
3 Nguyen Van Binh, Ho Nhat Linh, Ho Kiet (2019). Evaluating the current management and use of public land funds in Phong Dien district, Thua Thien Hue province. Proceedings of the International Conference (Vietnam – Japan) (Integrated Land and water management and climate change in Viet Nam and Japan). 8/11/2019, ISBN 978-604-924-439-1 Page 1-9.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here