Giới thiệu các sách, giáo trình mới của Giảng viên Khoa Tài nguyên Đất & MTNN

0
447

1.
Giáo trình “Đánh giá đất” do TS Huỳnh Văn Chương chủ biên.

Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, 2006. Giấy phép xuất bản số:
209-2011/CXB/1234 – 08/NN.120 Trang.

– Giáo trình được phản biện và Hội đồng
KH Đại học Nông Lâm Huế thẩm định, là Giáo trình
chuẩn chính thức của Đại học Nông Lâm Huế đã và đang sử dụng cho sinh viên đại
học và cao học trong trường, phục vụ ngành Quản lý đất đai, ngành Khoa học đất,
và tham khảo cho các các ngành nông nghiệp khác.

– Về nội dung, giáo trình gồm 07 chương:

Chương
1.
Tổng quan về đánh giá đất.

Chương
2.
Các luận điểm và nội dung đánh giá đất.

Chương
3.
Phương pháp và qui trình đánh giá đất theo FAO.

Chương
4.
Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai để đánh giá đất.

Chương
5.
Lựa chọn và mô tả loại hình sử dụng đất.

Chương
6.
Phân
hạng thích hợp đất đai theo FAO.

Chương
7.
Ứng dụng đánh giá đất của FAO trong điều kiện của Việt Nam.

(Sách hiện có trên thư viện Trường ĐHNL, ĐHH và Phòng
đọc Khoa TNĐMTNN)

2.
Giáo trinh: “ Phân bón” do TS Hoàng Thị Thái Hoà chủ biên.

– Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, 2006. Giấy phép xuất bản số:
209-2011/CXB/1234 – 08/NN, 120 Trang.

– Giáo trình được phản biện và Hội đồng
KH Đại học Nông Lâm Huế thẩm định, là Giáo trình
chuẩn chính thức của Đại học Nông Lâm Huế đã và đang sử dụng cho sinh viên đại
học và cao học trong trường, phục vụ ngành Trồng trọt, ngành Khoa học đất, nông
học và tham khảo cho các các ngành nông nghiệp khác.

(Sách hiện có trên thư viện Trường ĐHNL, ĐHH và Phòng
đọc Khoa TNĐMTNN)

3. Sách tham khảo (tiếng Anh) Multicriteria
land suitability evaluation for selected crops in hilly region of central Vietnam (Đánh
giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho một số cây trồng ở miền Trung, Việt Nam)
do TS. Huỳnh Văn Chương chủ biên

– Nhà xuất bản Shaker Verlag, Aachen, Germany (9/2008).
246 trang.

– Mã quốc gia: ISSN 0945-0653.


Mã quốc tế : ISBN 978-3-8322-6846-6.

– Về nội dung: Tác giả đã cố gắng biên soạn
nội dung vừa mang tính tổng hợp, vừa mang tính ứng dụng và đưa công nghệ mới về
đánh giá đất như ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý trong xây dựng và
chồng ghép bản đồ, phân hạng thích hợp đất, phương pháp phân tích đa tiêu chí.

(Sách hiện có trên
thư viện Trường ĐHNL, ĐHH và Phòng đọc Khoa TNĐMTNN)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here