Điểm QTHT- Điểm THI học kỳ 1 năm 2019- 2020

0
1544
STT Mã học phần Tên học phần Nhóm Số TC Số ĐIỂM QTHT ĐIỂM THI
SV
1 TNMT20102 Bản đồ địa chính 02 2 27 XEM XEM
2 TNMT20102 Bản đồ địa chính 03 2 31 XEM XEM
3 TNMT20102 Bản đồ địa chính 01 2 27 XEM XEM
4 TNMT20602 Đánh giá đất 01 2 32 XEM XEM
5 TNMT11002 Địa lý kinh tế 04 2 45 XEM XEM
6 TNMT11002 Địa lý kinh tế 03 2 47 XEM XEM
7 TNMT11002 Địa lý kinh tế 02 2 45 XEM XEM
8 TNMT21102 Định giá đất 01 2 42 XEM XEM
10 TNMT29303 ĐKTK đất đai và bất động sản 01 3 30 XEM XEM
11 TNMT21302 Hệ thống định vị toàn cầu 01 2 28 XEM XEM
12 TNMT21403 Hệ thống thông tin địa lý 01 3 15 XEM XEM
13 TNMT22102 Lập dự án đầu tư bất động sản 01 2 22 XEM XEM
14 TNMT22502 Marketing bất động sản 01 2 22 XEM XEM
15 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 05 2 45 XEM XEM
16 LUA1022 Nhà nước và pháp luật 02 2 57 XEM XEM
17 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 06 2 47 XEM XEM
18 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 04 2 54 XEM XEM
19 LUA1022 Nhà nước và pháp luật 01 2 51 XEM XEM
20 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 02 2 55 XEM XEM
21 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 03 2 56 XEM XEM
22 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 01 2 67 XEM XEM
23 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 07 2 45 XEM XEM
24 TNMT25802 Pháp luật đất đai 01 2 28 XEM XEM
25 TNMT25802 Pháp luật đất đai 02 2 27 XEM XEM
26 TNMT25802 Pháp luật đất đai 03 2 33 XEM XEM
27 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 09 2 32 XEM XEM
28 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 10 2 36 XEM XEM
29 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 02 2 57 XEM XEM
30 TNMT31233 QL hành chính về đất đai và BĐS 01 3 15 XEM XEM
33 TNMT27203 Quản lý hành chính đô thị 02 3 30 XEM XEM
34 TNMT27203 Quản lý hành chính đô thị 01 3 30 XEM XEM
36 TNMT23103 Quản lý hành chính về đất đai 01 3 30 XEM XEM
37 TNMT23202 Quản lý nguồn nước 01 2 42 XEM XEM
38 TNMT27402 Quản lý xây dựng đô thị 01 2 30 XEM XEM
39 TNMT23604 Quy hoạch sử dụng đất 01 4 30 XEM XEM
41 TNMT23704 Quy hoạch tổng thể 01 4 27 XEM XEM
42 TNMT23704 Quy hoạch tổng thể 02 4 31 XEM XEM
45 TNMT31292 Seminar kỹ năng kinh doanh BĐS 01 2 15 XEM XEM
46 TNMT23902 Tài chính và đầu tư bất động sản 01 2 22 XEM XEM
47 TNMT24002 Tài nguyên đất đai 01 2 42 XEM XEM
48 TNMT24402 Thị trường bất động sản 01 2 42 XEM XEM
49 TNMT31063 Viễn thám 01 3 30 XEM XEM
50 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 16 2 22 XEM XEM
51 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 17 2 43 XEM XEM
52 TNMT31053 Trắc địa thực hành 01 3 28 XEM XEM
53 TNMT31053 Trắc địa thực hành 02 3 29 XEM XEM
54 TNMT31053 Trắc địa thực hành 03 3 32 XEM XEM
55 TNMT23103 Kinh tế đất 01 2 31 XEM XEM
56 TNMT29402 Pháp luật về kdbds 01 2 15 XEM XEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here