Điểm QTHT- Điểm THI học kỳ 1 năm 2019- 2020

0
1798
STT Mã học phần Tên học phần Nhóm Số TC Số ĐIỂM QTHT ĐIỂM THI
SV
1 TNMT20102 Bản đồ địa chính 02 2 27 XEM XEM
2 TNMT20102 Bản đồ địa chính 03 2 31 XEM XEM
3 TNMT20102 Bản đồ địa chính 01 2 27 XEM XEM
4 TNMT20602 Đánh giá đất 01 2 32 XEM XEM
5 TNMT11002 Địa lý kinh tế 04 2 45 XEM XEM
6 TNMT11002 Địa lý kinh tế 03 2 47 XEM XEM
7 TNMT11002 Địa lý kinh tế 02 2 45 XEM XEM
8 TNMT21102 Định giá đất 01 2 42 XEM XEM
10 TNMT29303 ĐKTK đất đai và bất động sản 01 3 30 XEM XEM
11 TNMT21302 Hệ thống định vị toàn cầu 01 2 28 XEM XEM
12 TNMT21403 Hệ thống thông tin địa lý 01 3 15 XEM XEM
13 TNMT22102 Lập dự án đầu tư bất động sản 01 2 22 XEM XEM
14 TNMT22502 Marketing bất động sản 01 2 22 XEM XEM
15 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 05 2 45 XEM XEM
16 LUA1022 Nhà nước và pháp luật 02 2 57 XEM XEM
17 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 06 2 47 XEM XEM
18 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 04 2 54 XEM XEM
19 LUA1022 Nhà nước và pháp luật 01 2 51 XEM XEM
20 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 02 2 55 XEM XEM
21 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 03 2 56 XEM XEM
22 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 01 2 67 XEM XEM
23 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 07 2 45 XEM XEM
24 TNMT25802 Pháp luật đất đai 01 2 28 XEM XEM
25 TNMT25802 Pháp luật đất đai 02 2 27 XEM XEM
26 TNMT25802 Pháp luật đất đai 03 2 33 XEM XEM
27 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 09 2 32 XEM XEM
28 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 10 2 36 XEM XEM
29 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 02 2 57 XEM XEM
30 TNMT31233 QL hành chính về đất đai và BĐS 01 3 15 XEM XEM
33 TNMT27203 Quản lý hành chính đô thị 02 3 30 XEM XEM
34 TNMT27203 Quản lý hành chính đô thị 01 3 30 XEM XEM
36 TNMT23103 Quản lý hành chính về đất đai 01 3 30 XEM XEM
37 TNMT23202 Quản lý nguồn nước 01 2 42 XEM XEM
38 TNMT27402 Quản lý xây dựng đô thị 01 2 30 XEM XEM
39 TNMT23604 Quy hoạch sử dụng đất 01 4 30 XEM XEM
41 TNMT23704 Quy hoạch tổng thể 01 4 27 XEM XEM
42 TNMT23704 Quy hoạch tổng thể 02 4 31 XEM XEM
45 TNMT31292 Seminar kỹ năng kinh doanh BĐS 01 2 15 XEM XEM
46 TNMT23902 Tài chính và đầu tư bất động sản 01 2 22 XEM XEM
47 TNMT24002 Tài nguyên đất đai 01 2 42 XEM XEM
48 TNMT24402 Thị trường bất động sản 01 2 42 XEM XEM
49 TNMT31063 Viễn thám 01 3 30 XEM XEM
50 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 16 2 22 XEM XEM
51 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 17 2 43 XEM XEM
52 TNMT31053 Trắc địa thực hành 01 3 28 XEM XEM
53 TNMT31053 Trắc địa thực hành 02 3 29 XEM XEM
54 TNMT31053 Trắc địa thực hành 03 3 32 XEM XEM
55 TNMT23103 Kinh tế đất 01 2 31 XEM XEM
56 TNMT29402 Pháp luật về kdbds 01 2 15 XEM XEM
57 TNMT29202 Thanh Tra đất 01 02 26 XEM XEM
58 TNMT29202 Thanh tra đất 02 02 24 XEM XEM
59 TNMT29102 BTGPMB 01 02 26 XEM XEM
60 TNMT29102 BTGPMB 02 02 24 XEM XEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here